Consulting

applied mathematics & software development group

Metodiky projektového řízení, projektová kancelář a řízení projektů
Implementace metodik projektového řízení pro organizaci přináší praktické využití ověřených technik, postupů a procesů. Přitom je vždy pamatováno na optimální soulad ověřených standardů se specifickými podmínkami zákazníka a také na maximální praktičnost a aplikaci „selského rozumu“.

Cílem projektové kanceláře je vybudovat silnou platformu, která v souladu se strategií organizace zajistí efektivní a účinné řízení projektů, programů a portfolií. Projektová kancelář přitom nepředstavuje konkurenci k tradičním liniovým útvarům organizace, ani neusiluje o převzetí jejich pracovní náplně (řízení lidských zdrojů, finanční controlling apod.), ale je nositelem procesu změny jako nástroje uplatňování strategického i taktického rozvoje.

Účelem dodávky služby projektového řízení je zákazníkovi dodat maximálně efektivní řízení projektu. Služba řízení projektu je realizována na bázi hlubokých zkušeností certifikovaných manažerů z rozsáhlých tuzemských i mezinárodních projektů s cílem zabezpečit očekávaný cíl i užitek projektu.

Zabezpečení kvality informací zpracovávaných v IS
Možná jste zaregistrovali ve Vaší praxi problémy či komplikace způsobené nekvalitními informacemi. Typicky se může jednat o nejednoznačné údaje, multiplicitu u jednoho typu informace, neúplné nebo neexistující adresní či jiné obecně ověřitelné informace.

Procesy informační kvality vycházející z mezinárodního standardu TIQM jsou klíčovým nástrojem jak se zvýše popsanými problémy vypořádat. Zlepšení kvality informací, které každá společnost či organizace potřebuje totiž nespočívá jen v technických nástrojích IT, ale především v oblasti procesů.

Procesní analýza a design

Procesní analýzy a optimalizace procesů v návaznosti na business cíle a strategii společnosti jsou vždy zaměřeny na reálné potřeby daného zákazníka. Procesní uvažování vnáší do rutinních činností řád a strukturu a umožňuje nacházet reálné podněty na zlepšení, zjednodušení či zprůhlednění namáhavých činností.
Výstupem procesního redesignu je jak vizualizace a popis procesů, tak definice typových rolí, typových šablon dokumentů, rozhodovacích podmínek, stanovení metrik (KPI) procesů, proveření využívaných IT nástrojů atd.
Metodiky procesních analýz jsou také velmi často využívány pro implementaci specifických procesů, např. řízení IS služeb (ITIL), Data Governance, řízení životního cyklu projektů apod.

Enterprise Architektura
Dobře implementované a využívané prostředky ICT výrazně přispívají
k efektivitě i profitabilitě podniku či organizace. Současné vysoce konkurenční prostředí klade na ICT prostředí poměrně vysoké nároky a požadavky, které navíc mohou být často i poměrně protichůdné.
Typický je požadavek na jedné straně dodržet spolehlivost, dostupnost a bezchybné ICT zabezpečení klíčových služeb a současně požadavek na flexibilní reagování na neustále se měnící a vyvíjející situaci na trhu a realizace rychlých změn. Pro zabezpečení koncepčního a udržitelného rozvoje ICT slouží postupy a metodiky Enterprise Architecture (dále EA).

Efektivní vzdělávací kurzy EDUC
Vzdělávací kurzy jsou koncipovány tak, aby si každý mohl poskládat svojí cestu vzdělávání jak mu vyhovuje. Při návrhu obsahu kurzů vycházíme z konzultační i školící praxe a zkušeností specialistů i z poptávky našich zákazníků.
EDUC je: Rychlá a přímá cesta k propojení osvědčených teoretických poznatku
Vše je zaměřeno na podporu zásadních činností, které vycházejí postupů s praktickou aplikací v každodenní praxi a ze strategického řízení společností.

Tématicky jsou kurzy zaměřeny na:

– Projektové řízení a přípravu na certifikace
– Řízení služeb IT a IT management
– Efektivní modelování a design procesů
– Key account management a CRM

Management softwarových licencí
Softwarová složka IT je klíčovou součástí vybavení firem sloužící k úspěšnému podnikání.
Správně řízené SW portfolio znamená optimální náklady, přesnost v užívání SW nástrojů a danou přidanou hodnotu v oblasti funkčnosti softwaru. Zároveň znamená bezpečnost jak v oblasti ICT tak v oblasti omezení rizik a sankcí z nesprávného užití licence.

Řízení IT služeb a IT Governance
V každé společnosti či organizaci, ve veřejném i soukromém sektoru je jedním
z klíčových faktorů úspěšnosti efektivita využití informací pro plnění taktických každodenních i dlouhodobých strategických cílů. Zásadním problémem přitom není nedostupnost informací nebo jejich nedostatek, ale rychlost zpracování a schopnost oddělit „zrno od plev“ tedy jinak řečeno v obrovském množství informací najít a správně vyhodnotit právě jen ty podstatné.

Držitelem a správcem nástrojů pro vyhodnocování informací je vždy oddělení informatiky. Proto efektivní fungování ICT služeb má zásadní dopad na chod celé společnosti.

Osvědčeným a ověřeným rámcem pro implementaci IT služeb je metodika ITIL©, z jejíhož rámce zpravidla vycházejí typicky implementované procesy jako například procesy řízení změn (change management), řízení událostí (event, incident, problem management), řízení podpory (Service desk, SLA management), procesy spojené s vývojem atd.

Strukturovaný popis procesů, jejich implementace, vyškolení a důsledné dodržování pak dává ideální základ pro zavedení IT Governance.

Realizace strategie, hodnocení jejího naplňování

Plánujete rozpracování strategických cílů až do dílčích aktivit týmů s definovanými vazbami na ukazatele, projekty, procesy, odpovědnosti? řešíte strategické řízení v podmínkách samosprávy? Chcete zohlednit plnění aktivit do motivačního systému zaměstnanců? Hledáte vhodný SW nástroj pro řízení strategie firmy ?
Díky týmu zkušených specialistů i realizaci řady podobně zaměřených projektů známe řešení a víme jak vám pomoci.