Ceník / Price-list


Validity: May 31, 2014, Generated: May 31, 2014

After-sale services price-list | Software development price-list | Proprietary products price-list | Web design and web hosting
General conditions of services:
1.Prices are indicated in CZK, payment in advance.
2.Relative prices are indicated w.r.t. the original product prices.
3.Year inflation adjustment is understood.
4.Long-term projects deductions can be negotiated.
5.Upgrades of support and maintenance levels can be arranged within 7 days.
6.Emergency, i.e. immediate upgrades are offered as well. In such a case 130% of the list price of the new level is charged for the current and every previous month back to the last level change and ordinary list price then.
7.Transfer of licenses and RTU's. Licenses of JLabs software, database structures and similar intellectual property items licensed to enduser cannot be resold, transferred or made available except for prior and written consent of JLabs as of the date of the purchase. Transfers due to buyouts, corporate identity change, outsourcing and other similar reasons are uniformly charged by 50% of catalogue prices as of the day of the transfer. All other transfers are charged by 100% of the same catalogue prices.
8.Licenses. License agreements to JLabs products are written and numbered documents signed by JLabs. Lost written license agreements can be retrieved and reissued eventually by JLabs for an administrative fee of 20% of the original price. All other than signed by JLabs license agreement to JLabs products are void. Indemnification due to valid contracts. Once a valid support contract with JLabs exists for a set of systems or items covered by intellectual rights of JLabs, JLabs will not inspect or impose any additional fees for said items within said contract. In absence of user's RTU for said items and systems, JLabs will provide said licenses for the contract lifespan and the items / licenses are terminated upon the said contract end. This covers illegally acquired systems and items as well. Once they became subject of valid contracts with JLabs, no additional fees would be imposed no matter how the items were procured eventually.
9.Conformancy statements, validation protocols and other paper work can be issued upon request for standard fee 4900 per page.
10.Important. Using JLabs software and intellectual property items outside of the scope of licenses procured automatically and immediately voids all and whatever JLabs licenses of the user in question. Note please that using software and similar items without appropriate licenses is illegal. The same applies to cases when JLabs licensed software and data structures are made available for reverse engineering, derivated work and similar activities without prior and written consent of JLabs.
11.Discontinued or terminated systems. Once a system resp. the corresponding service contract is discontinued, typically due to expiration, no backup is available or guaranteed. Recovery and system restart are potentially available for 20% of the original system price adjusted by accumulated inflation since the past system start-up. Running systems after their contracts are discontinued is not guaranteed. However, such systems are not switched off or scratched immediately. Running such systems after the expiration date is charged by 7200 per day ever since the expiration took place.
12.Example of recovery of a terminated system. Suppose a system worth of X was terminated and after D days the corresponding customer needs the system to perform local backups or transfer to another system and that it needs R days for this backup and migration to complete. Nothing is guaranteed in such a situation but if technically posible at all, the system can be fully restored on-line for 0.2*X + (D+R)*7200. This does not affect potential problems with licenses but JLabs will not impose any additional license costs in such a situation provided R is not bigger than 30.
 
Veřejné obchodní podmínky
1.Ceny jsou uváděny v českých korunách, platby se rozumějí předem.
2.Relativní ceny se vztahují na původní ceny pořizovaných produktů.
3.Předpokládá se roční úprava cen o inflaci.
4.Slevy je možno vyjednat při dlouhodobých kontraktech.
5.Rozšíření a změny úrovně servisu je možno vyjednat do sedmi dnů od iniciace jednání.
6.Havarijní změna je také možná. V tom případě se doplácí 130% rozdílu v ceně zpětně od doby, kdy naposledy došlo k úpravě ceny na stávající úroveň. Tato možnost se nabízí pro řešení havárií s požadavkem na rychlejší než zaručenou dobu odezvy.
7.Převod licencí a práv k užití. Licence k software JLabs software, databázové struktury a obdobné položky intelektuálního vlastnictví JLabs není možno přeprodávat, zpřístupňovat a ani převádět bez předchozího písemného souhlasu JLabs k datu pořízení té které položky. Převody z titulu odkoupení firmy, změny korporátní identity a obdobných důvodů jsou zatíženy 50% ceny položek. Ostatní převody pak sazbou 100%.
8.Licence. Licenční ujednání k produktům JLabs jsou písemné a číslované dokumenty podepsané JLabs. Ztracené licence je možno dohledat a znovu vydat za administrativní poplatek 20% původní ceny. Všechna jiná licenční ujednání k produktům JLabs než signovaná JLabs jsou neplatná. Uznání licencí za platné či jejich poskytnutí jako důsledek platného kontraktu. Existuje-li platná a neukončená smlouva s JLabs o servisu skupiny systémů nebo jiných položek krytých intelektuálním vlastnictvím JLabs, nezkoumá JLabs nabývací titul a ani neuplatňuje další poplatky z titulů daných systémů a položek. Pokud tyto položky resp. nabývací tituly neexistují, poskytuje je JLabs jako součást kontraktu po dobu jeho trvání a práva uživatele k nim jsou terminována s ukončením kontraktu. To se vztahuje dokonce i na ilegálně nabyté tituly. Jakmile se stanou přemětem validní servisní smlouvy s JLabs, neuplatňuje JLabs dodatečné plnění bez ohledu na způsob nabytí, který není nijak zkoumán.
9.Prohlášení o konformitě, validační protokoly a obdobné písemné materiály jsou vydávány za standardní poplatek 4900/strana.
10.Důležité. Užívání software a dalších položek intelektuálního vlastnictví JLabs mimo rozsah získaných licencí automaticky a ihned terminuje všecha a jakákoli eventuální práva daného uživatele vůči produktům JLabs. Vezměte prosím na vědomí, že používání software a obdobných položek bez odpovídajících licencí je ilegální. Totéž se aplikuje na situaci, kdy bez odpovídajícího předchozího písemného souhlasu JLabs uživatel zpřístupní systémy nebo datové struktury třetí straně pro vytvoření odvozeného díla, reverzní inženýrství apod.
11.Vyřazené nebo ukončené systémy. Je-i jednou systém resp. jemu odpovídaící servisní činnosti ukončen, typicky z důvodů expirace smlouvy, negarantuje JLabs dostupnost či existenci žádných záložních verzí systémů či dat. Zotavení z nové uvedení do provozu takových systémů je případně možné za poplatek 20% z ceny systému upravené a kumulovanou inflaci od okamžiku původního uvedení do provozu. Provoz systémů po skončení jim odpovídajících kontraktů není zaručen. Nicméně takové systémy nejsou na straně nijak bezprostředně a aktivně vypínány nebo rušeny. Provoz systémů po ukončení kontraktu je možný za cenu 7200 a každý den po expiraci kontraktu.
12.Příklad zotavení terminovaného systému. Řekněme, že systém v ceně X a po D dnech po jeho terminaci zákazník požaduje jeho restart za účelem vytvoření záložních kopií dat či migrace na jinou platformu. A nechť takové migrace či zálohování vyžadují provoz po R dnů. Restart systému není nijak zaručen, ale je-ii technicky vůbec možný, pak zprovoznění a odpovídající provoz bude stát 0.2*X + (D+R)*7200. To neřeší potenciální licenční problémy, avšak JLabs nebude zkoumat a ani vyžadovat licenční plnění v takovém případě, pokud R nepřesáhne 30dnů.

After-sale services price-list
 
Category/year/month
 
A. After sale service of hardware
A1.Periodic care in cycle of 4 weeks5% 
A2.Repair cycle 2 days11% 
A3.Repair cycle 1 day18% 
A4.Repair cycle 4 hours33% 
 
B. After sale support of software
B1.Ordinary support, minor changes, interfaces tuning18% 
B2.Intensive technical support including changes outside the original project scope. Hot-line.33% 
B3.Laboratory or other medical VaxNt based system technical support. Basic class. Repair cycle 48 hours Mon-Fri. Version actualization every year.18% 
B4.Laboratory or other medical VaxNt based system technical support. Economy class. Repair cycle 48 hours Mon-Sun. Version actualization every six months.24% 
B5.Laboratory or other medical VaxNt based system technical support. Silver class. Repair cycle 24 hours Mon-Sun. Version actualization every three months.32% 
B6.Laboratory or other medical VaxNt based system technical support. Gold class. Repair cycle 4 hours Mon-Sun. Version actualization every three months. Hot-line available.36% 
B7.Laboratory or other medical VaxNt based system technical support. Diamond class. Repair cycle 4 hours Mon-Sun. Version actualization whenever available. Hot-line available.39% 
 
C. Administration 
C1.LAN Novell - obsoleted
C2.LAN WNT - obsoleted
C3.LAN Unix/Novell/WNT in cycle of 1 week18,000 
C4.LAN Unix/Novell/WNT 24h/24h support, dhcp, dns, firewall, e-mail, www, ...62,000 
 
D. Special ready-to use spare server
D1.Hot spare server available30%7,500
D2.Automated active back-up in LAN/WAN (includes software and a dedicated server, upto 20GB synchronized data volume understood)4,000
 
E. Communication Unix-based server
E1.Server + special server / services includes server, 24h / 24h operability, bridge to Novell LAN, bridge to Unix LAN, programmed backup and remote services through modem.38,000
E2.Intranet server (E1 + web site) full functionality78,000
 
Software development price-list
 
SA.Installation/kit/hour
DOS+Windows - obsoleted
Windows95,98+tuning, internet access tuning1,250 
Windows NT full server setup+tuning48,000 
Unix on PC platform (Linux,SCO,UnixWare,ATT,...) tuning,configuration and test98,000 
Web site configuration thru specifications98,000 
IRIX server installation and tuning224,000 
Novell server,configuration and test48,000 
Interbase installation, tuning and test12,000 
ORACLE installation, tuning and test244,000 
 
SB.Technical assistance/task/hour
Debugging and installation on site98,0004,350
General technical assistance,rev.engineering88,0008,350
 
SC.Administration/task/hour
Unix configuring, accounts, tuning, ip addressing schema, dns, dhcp, e-mail, ...28,0001,800
 
SD.Programming through user specifications/task/hour
Extension of functionality within valid support contracts01,950
New ad-hoc projects without recent support contracts98,0004,800
 
SE.Consulting/task/hour
Prescription, economy in hospitals18,2002,950
DICOM18,2001,950
Statistics in microbiology and epidemilogy28,2003,450
Complexity theory in bacteriology and virology28,2004,950
Health insurance28,2002,950
JLABS proprietary products78,2003,350
Algebra95,0008,800
Analysis in general85,0005,500
Applied cryptoanalysis155,0009,800
Communication protocols85,0007,700
Complexity-theory applications355,0009,800
Databases performance tuning55,0009,550
Financial and banking software240,0009,200
Mathematical methods, analytical solutions of equations355,0009,100
Internet and Intranet based technologies63,0002,550
Internet sites design33,0004,550
Programming technology140,0009,700
Real-time control250,0007,750
 
SF.Debugging of third party supplied software/task/hour
Using sources in C,Pascal,C++,Fortran,Asm, Perl,Java,embedded SQL250,0004,800
With incomplete sources250,0006,800
Tuning of system parameters52,0002,350
 
SG.Training/task/studenthour
Unix, special software5,0001,300
Internet technology5,0001,300
JLabs proprietary software inside JLabs HQ1,3501,350
JLabs proprietary software outside JLabs HQ3,350 + travel1,650
 
SI.Internet - see actual REGIONET price list
 
Proprietary products price-list
 
Notes:
Many of the proprietary products were obsoleted due to massive switch to Linux. The support, however, is guarnteed at least 10 years after the corresponding date of purchase.
Most of Novell and WNT related items are no more offered.
In case of outsourcing our products are distributed with unlimited access licence provided their server part is installed on only one server simultaneously.
Migration from one server to another is freely allowed.

Proprietary product/license
01.ArcShell / DOS350
02.ArcShell / Unix15,000
03.Terminal emulator kit Teleskop450
04.ArcShell DOS/Unix simultaneous explorer5,800
05.Use Unix remote serial line commander4,800
06.ArcShell DOS developper's libraries/utilities - obsoleted
07.VD developper's kit for DOS including sources2,800
08.VD developper's kit for Unix including sources170,000
09.Quark text editor for Unix1,500
10.Fax manager through WWW (Unix,W95)9,500
11.Feezle system integration Unix utility9,500
12.Special topological utilities DOS+Windows4,500
13.Press, Large scale prescription studies software tools1,447,000
14.Micro-biology lab complete solution in Unix LAN1,620,000
15.Advanced bacteriology statistical tools1,880,000
16.Neural-surgery dept complete solution in Unix LAN870,000
17.Industrial dispatch-center solution kit420,000
18.General purpose publication system for dedicated web sites190,000
19.Pension Fund complete solution for Unix3,500,000
20.ASL database engine kernel and sources for Unix320,000
21.Doorway serialization kit for Unix (sources)95,000
22.Database and archive compression system ARCH for Unix220,000
23.Screening SKH complete solution for DOS+Windows85,000
24.Liquorology lab solution kit65,000
25.WWW general hospital information exchange kit480,000
26.VaxNt web layer including sources272,000
27.Clearing center testing kit (DOS+Windows)12,500
28.VaxNt automated backup option, standard 1h recovery horizon143,200
29.VaxNt compress/decompress, encrypt/decrypt and special purpose UDF library87,800
30.Flexible hypertext database system (1 license)17,800
31.Flexible hypertext database kernel (1 license)97,220
32.Flexible hypertext database link to sql37,000
33.Intranet presentation layer for hospitals397,220
39.JDBGet heterogenous data sources explorer67,550
40.VaxNt general application server and interpreter license920,000
41.VaxNt client access license per PC9,100
42.General interactive scheduling utility (1 license)29,000
43.VaxNt generic application including hardware and 15 client access licenses997,000
44.Medium scale documment manipulation and archivation system, aimed to any kind of docs including digital images produced in volumes upto 100MB/day. Hardware included.820,000
45.Distributed large scale system for digital images storage for upto 4GB/day raw data inflow, complete solution including HW. Standard capacity for 3 years.14,247,000
46.General ambulance software solution420,000
47.Automated hypothesis formation kit for microbiology, includes nosocomial infections detection, supervision and long-term time sequences analysis kit1,850,000
48.PopCorn - incomming mail detector and alerter (ability to supervise many e-mail accounts simultaneously)450
49.NaDir - general purpose alerter for industrial applications, per PC550
50.E-mail robot Golem, automated updates of system config and applications thru crypted e-mail interface28,000
51.JDatobot - heterogenous data sources remote server and client-less abstract data layer implementation597,550
52.VaxNt development option537,000
53.Notes - general purpose scheduler, per PC7,100
54.VaxNt speed-up option187,300
55.Datosvod, advanced statistical and data-store system including start-up hardware with 0.5TB capacity5,200,000
56.CRM distributed tool, 256 access licenses including complete hosting and server920,000
57.Pressant - prescription and audit studies statistical kit.1,520,000
58.Stetoskop - intensive care units kit4,550,000
59.Stetoskop - remote access575,000
60.Clite - personal consulting system for atb therapy38,000
61.Clite - knowlege base for atb therapy38,000
62.Clite - structural definitions38,000
63.Clite - pharmacy interface38,000
64.Clite - interface to full-scale VaxNt laboratory solution38,000
65.ATBS - Internet tools for antibiotics consumption analysis2,150,000
66.Advanced consulting system for atb therapy version 2007850,000
67.Surveillance of nosokomial infections version 2007850,000
68.Management of resistancy version 2007450,000
69.Remote DICOM picture viewer38,000
70.Prescription tools, complete solution1,338,000
A01.P2 - management of contracts with health insurance895,000
A02.K-davky, analytical tool895,000
A03.Electronic prescription tools995,000
B01.Applications infrastructure288,000
B10.Analytical tool for antibiotics consumption trends477,000
B11.Analytical tool for desinfectans477,000
B12.Expert and consulting system for ATB therapy672,000
B13.Surveillance of nosokomial infections877,000
B14.Management of strains277,000
B15.Management of ATB distribution in hospital environment277,000
B16.Financial analysis of infectious diseases impatcs644,000
 
Currently available generic VaxNt configurations and prototypes are the following:
Automated doc archiving system
Cash flow management
Data operator dispatch kit
General data collection kit
General configuration maintenance kit
Hypothesis formation kit
Industrial dispatch center
Insurance company start-up kit
Large volume of payements manipulation
Maintenance and repair planing
Nuclear medicine, PET
Microbiology
Serology
Bacteriology
Mycology
Neural surgery
Gynekology
Non-invasive surgery
Radiology
Neurology
Rehabilitation and revmatology
Pathology
Intensive care units
Epidemiology
Computer aided education
Surgery
Advanced consultation tools
Anesteziology
Multi-level marketing start-up kit
Printer queuing system
Quasi real-time supervision
Resource planing
Software development kit
Scheduling
E-mail and accounts handling
Helpdesk
Syslog collector in LAN/WAN environments
Password handling utility for E-mail access, various options
 
Note:
Every VaxNt generic application comes with configurable automated backup and recovery system, www interface, remote database access server and configurable access granting server. Flexible conditions for complete outsourcing are available.
 
Web design and web hosting
 
Web designprice
01.HTML + simple graphical tasks930/hour
02.Complex graphical tasks (page layout, creative design, animation, various effects)1,350/hour
03.Scripting (PHP, Perl, Python)1,230/hour
04.Programming (C, C++, Java)1,400/hour
05.Scanning: (incl. basic retouche, 72 DPI, max. A5 format)400/pcs
 
Web hostingprice
01. 2GB disc space, PHP scripting, MySQL900/month